Inlägg märkta ‘Röda nyttor’

Fas 2: Steg 1 – Bedöm nyttovärdering

onsdag, 3 november, 2010

Detta steg handlar om att bedöma hur trovärdig värderingen är, och om att få en bättre bild av vilken typ av nyttor som investeringen kommer att leda till.
Nyttorna klassificeras i tre olika kategorier; gröna, gula och röda.

  • Gröna nyttor är direkt resultatpåverkande nyttor som anges i kronor. Det kan handla om faktiska besparingar i pengar, faktiska besparingar i tid som med stor säkerhet kommer att realiseras i pengar, eller faktiska merintäkter.
  • Gula nyttor är något mer osäkra. Ofta handlar det om potentiell bruttonytta i tid som kan vara/bli resultatpåverkande, till exempel besparingar i tid som uppkommer inom många organisationsenheter, men var för sig så små att de ej kan realiseras i lönebesparingar. Besparingarna är därför svåra att härleda till effekt i pengar, men med härledbara positiva effekter, till exempel frigörande av tid som kan användas till annat.
  • Röda nyttor handlar om effekter som inte värderas i pengar eller tid, men som har härledbara positiva effekter. Det kan till exempel handla om ökad service till medborgarna, ökat medborgarinflytande, eller ökad trivsel.

Genom att dela upp nyttan på detta sätt får vi en uppfattning om hur säker värderingen är. Den gröna nyttan är ”säkrare” än den gula osv.