Inlägg märkta ‘Målgruppsanalys’

Fas 2: Steg 2: Målgruppsanalys: 5. Prioritera målgrupperna

fredag, 12 november, 2010

Målgruppsanalysen resulterar alltid i nya fakta. Det kan till exempel handla om ny och viktig kunskap om användarnas värderingar eller motiv. Eller till och med att man upptäcker andra sätt att dela in användarna som gör dem mer användbara ur ett designperspektiv.

Konsekvensen kan bli att en målgrupp som ursprungligen värderades högt väljs bort eller prioriteras ned, eller tvärt om.

Vilken eller vilka målgrupper som bör prioriteras beror på hur de hjälper tjänsten att skapa den effekt som ni planerat.

  • Ofta är antal en viktig parameter. Målgrupper som rymmer många individer kan till exempel prioriteras om det bärande effektmålet handlar om att öka den upplevda servicen av att nyttja tjänsten med 20 procent.
  • Det kan också handla om målgrupper som är särskilt viktiga, även om de råkar vara få, som till exempel om man ur ett demokratiperspektiv vill öka deltagandet i debatten på ett forum, då är det bättre att prioritera målgrupper som i huvudsak bidrar med information framför de som mestadels läser.

Prioriterade målgruppers behov ska tillgodoses och dessa behov kommer att ges förhållandevis mycket utvecklingstid. Behov från målgrupper med låg prioritet väljs bort om projektet har begränsade resurser eller hamnar i tidsnöd.

Fas 2: Steg 2: Målgruppsanalys: 4. Dokumentera kunskapen om målgrupperna

torsdag, 11 november, 2010

Nu är det dags att väga samman fakta som framkommit i intervjuerna till mer generella kunskaper om målgrupperna.

Sammanfatta de viktigaste egenskaperna för respektive målgrupp på 1 styck A4.

Målgruppsbeskrivningarna ska vara ska vara så fylliga och levande att man kan använda dem för att resonera kring hur en föreslagen lösning skulle uppfattas av de olika målgrupperna.

Det är bra om man kan ge varje målgrupp ett namn som är lätt att komma ihåg, gärna i form av en alliteration (till exempel Frikostiga Frida eller Noggranna Niklas). Det är också bra att tilldela dem vissa typiska personliga egenskaper (som till exempel kön, ålder, utbildning etc). Detta bidrar till att levandegöra användarna och gör det lättare för utvecklare och projektmedlemmar att sätta sig in i, och resonera utifrån, andra användningssituationer än sina egna.

Fas 2: Steg 2: Målgruppsanalys: 3. Genomför intervjuer

onsdag, 10 november, 2010

En intervju/observation utformas olika beroende på e-tjänstens syfte och omfattning, men ett generellt mönster skulle kunna se ut så här:

  1. Introduktion. Presentera dig själv och förklara att du vill ställa frågor kring en specifik e-tjänst. Var tydlig med att du kommer att ställa många naiva frågor, som kan tyckas vara självklara, och att syftet med detta är att ifrågasätta förutfattade meningar och därigenom säkerställa att man har “rätt” bild av situationen. Beskriv att resultatet av intervjun kommer att användas för att utforma e-tjänsten och därför är mycket värdefullt.
  2. Be användaren berätta om hur de skulle göra i dag om de skulle vilja nyttja tjänsten.
  3. Om tjänsten finns idag (om än inte som e-tjänst) så visa upp de blanketter och broschyrer som finns, och be dem berätta om hur de skulle gå tillväga för att få tillgång till eller använda tjänsten. Lägg märke till fakta som användaren hämtar från minnet, vänner, listor, pärmar etc. Titta efter hur denna kringinformation är organiserad. Lägg märke till om användaren för egna noteringar och fråga varför. Fråga om begrepp du inte förstår, kort och gott ställ frågor så att du kan återge vilka faktorer som är viktigast för att just denna användare skulle trivas med den nya e-tjänsten.
  4. Ställ frågor om hur ofta de använder tjänsten, vilken kunskap som förutsätts, hur man lär sig och vad effekten blir om man gör fel.
  5. Ställ frågor om användarens upplevelse av tjänsten i dag. Ar det lätt eller svårt? Vad motiverar henne att utföra arbetet? Vad skulle få henne att föredra en e-tjänst framför dagens manuella tjänst?
  6. Låt intervjupersonen själv sammanfatta. “Vad är det viktigaste du tycker att jag ska ta med mig?”
  7. Avslutning. Tacka för att du fått störa, summera resultatet och beskriv återigen vad det ska användas till. Kontrollera om det passar sig att återkomma om du har detaljfrågor.

Fas 2: Steg 2: Målgruppsanalys: 2. Hitta lämpliga personer att intervjua

tisdag, 9 november, 2010

Baserat på vår erfarenhet kan vi säga att du kommer mycket långt med 3-5 personer per målgrupp. Räkna med att 1–2 timmar behövs per person.

För att hitta lämpliga personer från de olika målgrupperna att intervjua vänd dig till de personer i organisationen som har kontakt med personer ur de målgrupperna, till exempel kundtjänsten. De kan hjälpa dig genom att föreslå personer ni borde intervjua.

Om deras förslag inte är tillräckliga kan du rekrytera bland vänner och bekanta eller kontakta ett externt rekryteringsföretag.