Inlägg märkta ‘Fas 2 Målgruppsanalys’

Fas 2: Steg 2: Målgruppsanalys: 1. Formulera en hypotes om vilka målgrupperna är

måndag, 8 november, 2010

När du påbörjar arbetet med att identifiera och kartlägga användarna bör du börja med att sätta de yttre ramarna.

Exempel: Om det handlar om att ansöka om förskoleplats kommer “vårdnadshavare” att vara ett specialvillkor, “till barn i åldern 0-6 år” är ett annat specialvillkor.

Därefter bör du skapa en hypotes om vilka typer av användare (målgrupper) som finns. Utgå från effekterna som e-tjänsten ska leda till och fundera över till exempel:

  • Vad användarna ska/vill kunna göra inom ramen för tjänsten – Vilka uppgifter ska e-tjänsten hjälpa användaren med? Finns det skillnader mellan vad olika typer av användare är intresserade av?
  • Drivkrafter och värderingar – Vad vill användarna uppnå genom att använda e-tjänsten? Vad skulle få målgruppen att föredra att använda e-tjänsten framför att nyttja samma tjänst genom någon av de andra kanalerna (telefon, besök)?
  • Användningsfrekvens – Hur ofta kommer e-tjänsten att användas? Finns det skillnader mellan olika grupper? Finns det skillnader i hur ofta tjänstens olika delar används?
  • Kunskaper och erfarenheter – Finns det skillnader vad gäller användarnas kunskap och/eller erfarenheter inom området?
  • Tillgång till dator och internet – Finns det skillnader i tillgång till dator och internet bland olika grupper?
  • Ålder – Vilka åldersgrupper kommer att använda e-tjänsten? Var återfinns de flesta användarna?
  • Kultur – Finns kulturella skillnader? (skillnader i beteende och attityder mellan grupper; mellan arbetare och tjänstemän, män och kvinnor, eller tyskar och fransmän.)

Baserat på ovanstående frågeställningar, och eventuella mer specifika för tjänsten eller området, kan du sedan dela upp användarna i 3–5 olika målgrupper. Skriv därefter en kort beskrivning på några rader om vardera målgrupp.